เกี่ยวกับสมาคม

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยการรวมกลุ่มกันของบุุคลที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยให้สามารถรับมือและตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยางที่มีขยายตัวขึ้นประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วงการยางและอีลาสโตเมอร์จึงต้องมีศูนย์รวมเพื่อระดมสมองจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาของอุตสาหกรรมยางและอีลาสโตเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพ