Register
ใบสมัครสมาชิกสมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์ (สทย.)

*หมายเหตุ    - หากสมาชิกสมาคมฯขาดการต่ออายุมากกว่า 5 ปี กรุณา “สมัครสมาชิกใหม่”

สมาชิกสามัญ    : บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์

สมาชิกวิสามัญ  : สถาบัน องค์การ สมาคม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท ห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล

สมาชิกสมทบ    : นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีความสนใจในเทคโนโลยีการยางและอีลาสโตเมอร์

 

อัตราค่าสมาชิก

ลำดับ

ประเภทสมาชิก

รายปี

1

สมาชิกสามัญ

600

2

สมาชิกวิสามัญ

1,800

3

สมาชิกสมทบ

100

 

 

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ที่

สิทธิประโยชน์

สมาชิกสามัญ

สมาชิกวิสามัญ

สมาชิกสมทบ

1

สามารถเข้าร่วมการอบรม สัมมนาวิชาการ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการยางและอีลาสโตเมอร์ทั้งระดับชาติและนานาชาติที่สมาคมฯ จัดขึ้นหรือร่วมจัด และได้รับส่วนลด (ในกรณีมีค่าลงทะเบียน)

2

พบปะภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัยระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงเผยแพร่ผลงานและข้อคิดเห็นของสมาชิกให้กว้างขวางออกไปเพื่อเป็นการสร้างโอกาสความร่วมมือและยกระดับวิชาชีพระหว่างภาครัฐและเอกชน

3

ได้รับสิทธิอันพึงมีจากการที่สมาคมจะไปเป็นมาชิกหรือการร่วมมือกับสถาบันวิชาชีพในต่างประเทศ

 

4

มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

 

5

มีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือ ได้รับการเลือกตั้ง หรือ แต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 เสียง

 

6

มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม

 

ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล (นักศึกษา)


1.ข้อมูลนิติบุคคล2. รายชื่อผู้แทนสมาชิก ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2

ลำดับที่ 3

3. ผู้ประสานงาน4. ประเภทธุรกิจและบริการ5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)


 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนสมาชิก
 • หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงสมาชิก (Pay-in slip)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงสมาชิก (Pay-in slip)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา
 • หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงสมาชิก (Pay-in slip)
 • - ข้าพเจ้าได้อ่านข้อบังคับสมาคมฯ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ
 • - ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับสมาคมฯ เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 • - ข้าพเจ้ายินยอมให้สมาคมฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อส่งการแจ้งเตือน ติดต่อสื่อสาร และแจ้งข่าวสารหรือกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดส่งให้สมาชิกให้แก่ข้าพเจ้า


**คลิกลงทะเบียนเพื่ออัพโหลดหลักฐานการสมัคร**